Genel Bilgiler


Sağlık yönetimi, sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynakların planlanması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesidir. İnsan ve diğer kaynaklar aracılığı ile önceden belirlenmiş amaçların başarılması için belirli bir formal örgütlenme içinde ortaya çıkan, birbirleriyle ilişkili sosyal ve teknik işlevleri ve faaliyetleri içeren bir süreçtir. 

Sağlık kurumlarında ve sağlık hizmetleri ile ilgili işlerin yapıldığı tüm kurumlarda idari işlerin yerine getirildiği, karar alma ve uygulama süreçlerinin gerçekleştirildiği; analizler, planlamalar ve değerlendirmeler yapılan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretilen, yorumlanan ve kullanılan; sağlık hizmetlerinin planlaması, sunulması ve değerlendirilmesine yönelik idari süreçlerin gerçekleştirildiği meslektir. Sağlık Yönetimi alanı sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yönlendirilmesi ve denetlenmesiyle ilgili teknik ve sosyal faaliyetler bütünü olarak görülebilir. Sağlık yöneticisi, sağlık yönetimi ilke, kuram ve tekniklerini program veya kurumsal boyutta uygulama becerilerine sahip kişiyi ifade etmektedir. 
       
Sağlık yönetimi, genel işletmecilik ilke ve kuramlarının sağlık hizmetleri veya sağlık kurumlarına basit biçimde uyarlanması değildir; tam tersine, genel işletmecilik ilke ve kurumlarının yeniden ve yaratıcı tarzda tanımlanması olarak değerlendirilmelidir.  
 
Sağlık Yönetimi eğitimi, mezunlarına sağlık kurumlarında ve sağlık sektörü ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda her türlü idari görevde yer alabilecekleri alt yapıyı sağlamaktadır.İstihdam alanı temel olarak kamu ve özel sektör hastaneleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşlar olmakla birlikte sağlık sektöründe faaliyet gösteren sigorta kuruluşları, tıbbi cihaz ve malzeme kuruluşları, ilaç firmaları ve birçok kurum kuruluşun yönetim kadroları da mezunlarımızın görev aldığı alanlar olabilmektedir. Üniversitelerdeki akademik kadrolar da mezunlarımızın istihdam edilebildiği ve ülkemizin akademik gelişimine katkı sunabilme fırsatı yakaladığı alanlar olarak öne çıkmaktadır. Mezunlarımızın akademik alt yapılarını ve mesleki alanda teorik ve pratik bilgilerini geliştirmeleri ile yabancı dil seviyelerini yükseltmeleri akademik kadrolarda istihdam edilmelerini sağlamaktadır. 


Sağlık Yönetimi Bölümü doğrudan hastane yöneticisi / müdür yetiştiren bir bölüm olmaktan ziyade sağlık sektöründe ve sağlıkla ilgili faaliyeti olan sektörlerde tüm idari kadrolarda görev yapabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. 

HIZLI ERİŞİM