Çalışma Usul Ve Esasları

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


          ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 –Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının teşkilatlanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
MADDE 2 – Bu Usul ve Esaslar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Dekanlık: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,
b) Dekan: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
c) Dekan Yardımcısı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısını,
d) Fakülte Sekreteri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreterini,
e) Akademik Personel: Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi’ni
f) İdari Personel: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bütün personeli,
g) Harcama Yetkilisi: Fakülte Dekanı’nı,
h) Gerçekleştirme Görevlisi: Fakülte Sekreteri’ni,

 İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş Biçimi, Teşkilat Şeması

Dekanlığın Yapısı

MADDE 4– Fakülte Dekanlığı; Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri Personeli, Mali İşler Personeli, -Taşınır Kayıt Kontrol Personeli, Dekanlık Özel Kalem Personeli, Bölüm Sekreterlikleri Personeli, Evrak Kayıt Personeli ve Destek Hizmetleri Personeli ile ihtiyaca göre diğer personellerden oluşur.
 Fakülte Dekanlığı idari yönden doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Fakülte Dekanlığı Üst Yönetici dışındaki makam ve merciler ile ilişkilendirilemez. Personel, görevini Fakülte Dekanına bağlı olarak yürütür.


Fakülte Dekanı

MADDE 5– Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır.

Dekanın Görevleri

MADDE 6- Dekanın Görevleri;
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
d) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,
e) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

        Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

  Fakülte Dekanı aynı zamanda Harcama Yetkilisidir. Harcama Yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapabilir, ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçeden harcama yapılabilmesi dekanın harcama talimatı vermesi ile mümkündür. Harcama talimatında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü, gerçekleştirme ile görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının (aylık, yolluk, ek ders, fazla mesai vb.) bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve kanunlar çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. 

        Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesinden sorumludur. Harcama yetkilileri, taşınır kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi aracılığı ile yerine getirir.

Dekan Yardımcıları

MADDE 7– Dekan yardımcıları, dekan tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin görevli aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

 Dekan Yardımcılarının Görevleri

MADDE 8- Dekan Yardımcılarının Görevleri
a) Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek
b) İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Fakülte Kurulunun Kuruluşu, İşleyiş ve Görevleri

Fakülte Kurulunun Kuruluşu

MADDE 9– Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulunun İşleyişi 
MADDE 10- Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte Kurulunun Görevleri

MADDE 11- Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,
c) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır

Fakülte Yönetim Kurulunun Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri

Fakülte Yönetim Kurulunun Kuruluşu

MADDE 12– Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte Yönetim Kurulunun İşleyişi

MADDE 13 – Fakülte Yönetim Kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 14– Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
d) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
f) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Bölümlerin İşleyişi

MADDE 15 – Bölüm, Bölüm Başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.
Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir  bölüm başkanı atanır.
Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Anabilim veya Anasanat Dalı

MADDE 16 – Anabilim veya Anasanat Dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar verir.
Anabilim veya anasanat dalı başkanı, o anabilim veya anasanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.

Fakülte Sekreteri

MADDE 17– Fakülte Sekreterinin atanması, dekanın önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.

Fakülte Sekreterinin Görevleri

MADDE 18– Fakülte Sekreteri
a) Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,
b) Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun oy hakkı olmaksızın raportörlüğünü yapmak,
c) Bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması, saklanması, izlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
d) Gelen yazıları kontrol ederek ilgili kişi ve bölümlere ulaşmasını ve arşivlenmesini düzenlettirmek,
e) Fakültedeki personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,
f) Fakülteye ait tüm iç ve dış yazışmaları yaptırmak, takip etmek ve kayıtlarını tutturmak,
g) Üst yönetici, dekan tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fakülte Birimlerinin İş, İşlem ve Süreçleri

Dekanlık Özel Kalem Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 19– Dekanlık Özel Kalem Birimi
a) Dekanın haftalık ve/veya günlük çalışmalarının-görüşmelerinin-toplantılarının programını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
b) Dekanın, dekan yardımcılarının haftalık ders çizelgelerini edinir, üst yöneticilerin toplantı-izin-görev durumlarını izleyerek soranlara, bilgi edinmek/görüşmek isteyenlere gerçekçi bilgiler verir/yardımcı olur; bu doğrultuda aldığı notları da yöneticilere iletir.
c) Üst yöneticilere telefon aracılığı ile iletişim hizmeti sunar; bu bağlamda yanlış anlamalara/algılamalara fırsat vermemek için özenli davranır.
d) Üst yöneticilerle yüz yüze görüşmek isteyenlere aracı olur; bilgilendirir, uygunluk görüşüne göre izler  ve görüşmenin yapılmasını sağlar.
e) Üst yöneticilerce verilen yazıları yazar, gereğini yapar.
f) Üst yöneticilerin yerine vekâlet edilmesi ile ilgili olarak birimleri bilgilendirir.
g) Faks iletileri ile ilgili işlemleri yapar, yerine ulaştırır.
h) Kullandığı, üst yöneticilerin kullandıkları makine ve araçların temizliği ve bakımı ile ilgilenir; onarımlarını yaptırır.
i) Kurul odasının, yöneticilerin odalarının bakımını temizliğini denetler, sorunları giderir.
j) Yazı ve Kurul İşleri Birimiyle işbirliği yapar.
k) Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur

Mali İşler Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 20- Mali İşler Birimi
a) Akademik ve idari personelin aylık (maaş) işlemlerini yapar.
b) Emekli keseneklerini hazırlar.
c) Geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin işlemleri yürütür.
d) Birim ile ilgili dosyalama ve arşiv işlerini yapar.
e) Birime gelen ve giden yazıların dosyalama işlemini yapar.
f) Yangına ve iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
g) Fakülte bütçesinin hazırlanması ve üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakmaların takibini yapmak,
h) Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur

Satın Alma-Taşınır Kayıt ve Kontrol Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 21- Satın Alma-Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
a) Fakültenin ihtiyacı olan malzemelerin alınması ve ödemeleri ile ilgili işlemleri yapar.
b) Taşınır kayıtlarının tutulmasını güncelleştirilmesini yapar.
c) Satın alınan malın/malzemenin irdelemesini yapan MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU’ nda üye olarak bulunur.
d) Kabul edilen malın/malzemenin taşınır kayıtlarına geçirilmesini - düzenlenmesini, düzenli biçimde depolanmasını yapar.
e) Demirbaş kayıtlarına göre demirbaş eşyanın numaralandırılmasını yapar.
f) Taşınır Kayıt-Kontrol Yetkilisinin verilmesini bildirdiği mal ve malzemelerin taşınır çıkış işlemlerini yaparak ilgili birimlere teslim yapar.
g) Demirbaş malzemelerin zimmet belgelerini hazırlar, listelerini odalarına asar.
h) Demirbaş eşyanın satışı veya yok edilmesi ile başka bir kuruma devriyle ilgili işlemleri yapar.
i) Fakültede üretilen veya devir ya da bağış yoluyla gelen demirbaş eşyadan ederi belli olmayanların ederinin belirlenmesi ve taşınıra kazandırılması işlemlerini yapar.
j) Kırılan ve/veya kaybolan demirbaş eşya/donanım malzemesi bedellerinin kusuru olanlara ödettirilmesine ilişkin işlemleri yapar.
k) Yılsonunda demirbaş eşya ve donatım malzemeleri ile tüketim mallarının sayımını yapan kurulda görev alır. Sayım sonrasının işlemlerini yapar.
l) İdari personelin giyecek yardımları ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.
m) Ekonomik ömrünü tamamlayan taşınırların hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar.
n) Yangına karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
o) Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

Evrak Kayıt Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 22– Evrak Kayıt Birimi
a) Dekanlığa gelen evrakları teslim alır.
b) Gelen evrakları UBYS’ye kayıt eder.
c) Giden yazıları gözden geçirir, eksiği varsa tamamlatır.
d) Yazıları UBYS üzerinden kaydeder, numarasını verir, kurumda kalan örneğini ilgili birimine gönderir/dosyalar.
e) Postaya verilecek evrakları zarfına koyar, üzerine kaşesini basar numarasını yazar, zarfına resmi pulu yapıştırır, zimmet defteri ile Postaneye teslimini sağlar.
f) Rektörlüğe gidecek evrakları zimmetle üniversite posta görevlisine imza karşılığı teslim eder.
g) Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.Bölüm Sekreterliği Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 23– Bölüm Sekreterliği Birimi
a) Fakülte – bölüm, bölüm içi ve bölümler arası iletişimi kurup yazışmaları yapmak.
b) Gelen-giden evrakları UBYS’ye kayıt etmek, dosyalamak.
c) Kayıt edilen evrakların bölüm başkanlığına sunmak,
d) Bölüm kurulu kararlarını yazmak,
e) Toplantı duyurularının bölümde eksiksiz yapılmasını sağlamak,
f) İlan panolarında ilgili duyuruları yapmak ve süresi dolanların panodan kaldırılmasını sağlamak,
g) Fakülte –bölümler arası yazışmaların yapılmasını ve teslim edilmesini sağlamak,
h) Bölüm personelinin yıllık izne ayrılmadan bir hafta öncesinden izin formunu ve izin dönüşünde yıllık izin dönüş formunun dekanlığa gönderilmesini sağlamak,
i) Hasta ve raporlu olan bölüm personelinin rapor izin formunu geciktirmeden dekanlığa iletilmesini sağlamak,
j) Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

Yardımcı Hizmet Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 24 -Yardımcı Hizmet Birimi
a) Fiziki alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
b) Fakülte sorumluluğundaki alanın çevre düzenini sağlamak ve temizliğini yaptırmak,
c) İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
d) Fakültede ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
e) Her türlü toplantı, tanıtım ve organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak,
f) Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
g) Fakültenin tüm birimlerinin yangın, su bakımı vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek,
h) Dekanlığın verdiği diğer işleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Maaş İşlemleri, Satın Alma, Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı, Görevlendirmeler, Yolluklar, Mal Bildirimi

Maaş İşlemleri:
MADDE 25 - Personelin özlük işlerinden olan maaş işlemleri, mutemet tarafından yerine getirilir. Maaş ödeme işlemleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Rektörlükçe gönderilen terfiler işlenir,
b) Aylık matrahlar (Ek ders vs. gibi) eklenir.
c) Özel sigorta ve bireysel emeklilikler işlenir.
d) Varsa kesintiler girilir.
e) Varsa rapor gün sayıları girilir.
f) Yukarıdaki işlemler, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığındaki ana bilgisayarda her ayın ilk haftasında güncellenir.
g) Mali işlerimizin bilgisayarından, Maliye Bakanlığına ait Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)’ne şifre ile girilip Bordro incelemesi yapılır.
h) Hata olmadığı kontrol edildikten sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca maaş onaylaması yaptırılır.
i) Birimimiz Mali İşlerince, KBS' ye girilerek ödemeyle ilgili tüm dokümanlar alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkililerine imzalattırılıp Rektörlüğün ilgili birimine teslim edilir.

Satın Alma İşlemleri:
MADDE 26- Fakültemize ayrılan bütçe ödenek durumumuza göre birimimizce; Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) bendi gereğince alım yapılmaktadır. Daha yüksek bütçeli alımlar ise İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.
a) En az üç firmaya teklif verilir.
b) Gerektiğinde Teknik Şartname tekliflere eklenir.
c) Verilen teklifler geldikten sonra Yaklaşık Maliyet çıkartılır.
d) İhale Onay Belgesi düzenlenir.
e) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı hazırlanarak malzemenin alınacağı firma belirlenir.
f) Firmaca getirilen malzemenin Muayene Komisyonunun onayına sunulur.
g) Muayene Komisyonunca onaylanan malzemenin faturası kestirilerek satın alma birimine teslim edilir.
h) Alınan malzemenin cinsine göre Taşınır İşlem Fişi kesilerek malzeme depoya alınır.
i) Satın alma birimimizce ödeme evrakları hazırlanarak ilgililerin imzasına sunulur ve imza sonunda Rektörlüğün ilgili birimine teslim edilir.


Doğum Yardımı Ödeneği:
MADDE 27 - Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

a) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
b) Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
c) Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir.
d) Bu yardım borç için haczedilemez.

Ölüm Yardımı Ödeneği:
MADDE 28- Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere;
En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında,
Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.
Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

Görevlendirmeler:
Yurtiçi-Yurtdışı Yolluksuz - Yevmiyesiz Görevlendirme
MADDE 29 - 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin birinci paragrafı gereğince; öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler.

Yurtiçi-Yurtdışı Yolluklu - Yevmiyeli Görevlendirme
MADDE 30 - 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin ikinci paragrafı gereğince; on beş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı  ve rektörün onayı gereklidir. İdari personelin görevlendirilmesi için Dekanlık makamının onayı yeterlidir.

Yolluklar:
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu:
MADDE 31 - Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ödenir. Ödeme için yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.
a) Akademik personel kongre, sempozyum, seminer vb. akademik çalışmalara yolluklu ve yevmiyeli katılabilmek için idareye dilekçe ile başvurur.
b) Talebin Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve uygun görülmesi halinde onay için (2547 Sayılı Kanunun
39. madde) Rektörlük Makamına sunulur.
c) Rektörlük makamından gelen onay ilgiliye tebliğ edilir.
d) Etkinlik dönüşünde katılım belgesi, konaklama faturası, katılım ücreti faturasını vb. evraklar birimin mali işlerine teslim edilir.
e) Mali işler birimi tarafından;
Geçici görev yolluğu bildirimi hazırlanır.
Varsa; katıldığına dair belge vb. evraklar eklenir.
Harcama talimatı düzenlenir.
Ödeme emri kesilerek imza için ilgililerin onayına sunulur.

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu:
MADDE 32 - Yurtdışı Geçici Görevlendirme işlemleri, Yurtiçi Geçici Görevlendirme işlemlerinde olduğu gibidir. Sadece yevmiye ve konaklama ücretleri, Yurtdışı Gündeliklerine dair Bakanlar Kurulunun kararına göre belirlenen miktarlara göre ödenir.

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu:
MADDE 33 - Emekliye ayrılan personele; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.maddesinde yer alan gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktar kadar bir defaya mahsus olarak ödenir.

Çalışan Personele, yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi halinde ödenecek Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu aşağıdaki gibidir.
a) Kendisi için yurt içi gündeliğinin 20 katı,
b) Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 katını aşamaz),
c) Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin % 5 'i olarak hesaplanır.

Yıllık İzin
MADDE 34 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık İzinlerin Kullanılışı:
MADDE 35 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Mazeret İzni:
MADDE 36 - (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/106 md.)
a) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine  memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
b) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

(a) ve (b) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hastalık ve Refakat İzni:
MADDE 37 -(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/107 md.)
a) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
b) Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

Aylıksız İzin:
MADDE 38 - (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/108 md.)
a) Memura, 105. maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
b) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
d) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
e) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve  isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere
72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
f) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
g) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

İzinlerin Kullanılması ile İlgili İşlemler:
İlgili personel, personel işlerinden izin formunu alır.
Akademik personel formu doldurarak önce kendi bölüm başkanına, uygun olduğuna dair imzalatır.
İdari personel formu doldurarak Fakülte Sekreterine, uygun olduğuna dair imzalatır.
Olur için Dekanlık makamına sunulur.
Dekanlık makamınca onaylanan izin formu evrak kayıt ta kaydedilip personel işlerine gönderilir.
İki suret olarak düzenlenen bu izin formlarından birisi, imza karşılığı ilgiliye verilir.
Bir sureti ilgilinin dosyasına konulur.
Hastalık halinde ilgili sağlık kuruluşlarından alınan rapor, dilekçe ekinde idareye verilir.
Evrak kaydedilerek ilgilinin dosyasına konulur.

Mal Bildirimi:
MADDE 39- Kimlerin ve ne şekilde mal bildiriminde bulunacağı, Mal Bildirim Kanunu ve Mal Bildirim Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Buna göre kamu personeli;
a) Atandığında göreve başlama evrakları ile birlikte,
b) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
c) Eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda değişikliği izleyen bir ay içinde,
d) Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Taşınır İşlemleri

Taşınırların Kaydı
MADDE 40
1- Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.
2- Bu çerçevede;
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,
b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,
c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.

Kayıt Zamanı, Kayıt Değeri ve Değer Tespit Komisyonu
MADDE 41
1- Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.

2- Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında;
a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,
b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,
c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer esas alınır.
3- Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.
4- Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.


Dayanıklı Taşınırlarda Değer Artışı
MADDE 42
1- Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.

2- Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir.

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri
MADDE 43
1- Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
2- Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
3- Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı  olarak dosyalanır.
4- Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi
MADDE 44 –Kanunun 40. maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

Sayım Fazlası Taşınırların Girişi
MADDE 45 –Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

İade Edilen Taşınırların Girişi
MADDE 46
1- Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.
2- Yönetmelik eki taşınır kod listesinde tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur. Bu şekilde iade edilen taşınırlar hakkında birinci fıkraya göre işlem yapılır.
3- Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.

Devir Alınan Taşınırların Girişi
MADDE 47
1- Kamu idarelerince 31. madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir ve Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.
2- Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
3- Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

Tasfiye İdaresinden Edinilen Taşınırların Girişi
MADDE 48 – 24/11/2000 tarihli ve 2000/1724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tasfiye Tüzüğü hükümlerine göre tasfiye idaresince kamu idarelerine bedelli veya bedelsiz devredilen taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırı teslim eden işletme yetkilisine verilir.

İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemleri
MADDE 49
1- Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir.
2- Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Tüketim Suretiyle Çıkış
MADDE 50
1- Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.
2- Kamu idarelerinin iç imkanları ile kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.
3- Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.
4- Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

Kullanım Suretiyle Çıkış
MADDE 51
1- Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir.
2- Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamın onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ise 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.
3- Kara taşıtlarının dışındaki taşıtların sorumluya veya kullanıcılarına devir ve teslimine ilişkin usul ve düzenlenecek belgeler kamu idarelerince ayrıca belirlenir.
4- Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir.
5- Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir.

Devir Suretiyle Çıkış
MADDE 52
1- Kamu idarelerince 31. madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.
2- Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.
3- Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.

Satış Suretiyle Çıkış
MADDE 53 – İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası fişin birinci nüshasına bağlanır.

Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış
MADDE 54
1- Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar yada yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
2- Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili yerlere teslim edilmesinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
3- Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hallerde kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve 5. madde hükmüne göre işlem yapılır.

Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış
MADDE 55
1- Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.
2- Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
3- Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
4- Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.
5- Birinci fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.
6- Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.


Bölünen, Birleşen veya Kaldırılan Harcama Birimlerine Ait Taşınırlar Hakkında Yapılacak İşlemler
MADDE 56
1- Kamu idarelerinin yeniden yapılanmaları sonucu teşkilat yapılarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle bölünmesine, birleşmesine veya kaldırılmasına karar verilen harcama birimlerine ait taşınırlar;
a) Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş,
b) Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,
c) Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş kaydedilir.
2- Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin birer nüshası, muhasebe birimine gönderilir.

Taşınır Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi
MADDE 57
1- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.
2- Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarı ile diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır
II. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.
3- Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II. düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler
MADDE 58
1- Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır.
2- Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.
3- Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine harcama yetkilisince durdurulabilir. Sayım yapılırken gerekli önlemlerin alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğu altındadır.
4- Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, defter kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir.
5- Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" sütunundaki bilgiler dikkate alınır.
6- Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya  "Noksan" sütununa kaydedilir.
7- Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.
8- Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir.
9- Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış  belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yılsonu hesabını oluşturur.

Devir İşlemleri
MADDE 59
1- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve belgeleri aramak ve almak zorundadır.
2- Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir. Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşur.
3- Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır.
4- Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve listedeki ilgili bölüm imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.
5- Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin geçici görev, aylıksız izin, hastalık izni gibi on günlük süreyi aşmayan geçici ayrılmalarında, harcama yetkilisi tarafından idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmak suretiyle ambar kapalı tutulabilir. Bu süre gerektiğinde harcama yetkilisi tarafından uzatılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler


Fakülte Personelinin Sorumluluğu

MADDE 60– Fakülte personeli, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından üst yöneticiye karşı sorumludur.

Üst Yöneticinin Sorumluluğu

MADDE 61- Üst Yönetici, Fakültenin stratejik planının ve bütçesinin, Kalkınma Planına ve Yıllık Planlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gerekçelerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetlenmesi, izlenmesi ve bu çalışma ve usul esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumludur.


Koordinasyon

MADDE 62- Fakülte Personeli, kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli olarak çalışmayı esas alır.


HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi